Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden workshops en partikulieren

1. Algemeen
a) De cursist(e) ontvangt na aanmelding voor de cursus een bevestiging en een nota.

b) Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Bij een teveel aan inschrijvingen hanteert Studio Diversity Cursussen een wachtlijst.

c) Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt Studio Diversity zich het recht voor om de cursus op een later tijdstip te starten of in zijn geheel niet door te laten gaan. In geval van annuleren door Studio Diversity  volgt restitutie van eventueel betaald cursusgeld.

d) Studio Diversity  is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van door cursisten meegebrachte goederen/kleding.

2. Betaling
a) De cursist(e) dient stipt, tijdig en conform de aan haar/hem toegezonden nota voor betaling zorg te dragen. Betaling dient volledig vooraf te worden voldaan of ˘ contant op de eerste cursusdag. Schiet de cursist(e) in de nakoming van haar/zijn betalingsverplichtingen tekort, dan verkeert de cursist(e) zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Studio Diversity  gerechtigd de cursist(e) van verdere deelname aan de cursus uit te sluiten. Een eventuele uitsluiting door Studio Diversity  danwel het door de cursist(e) zelf afzien van het verder volgen van de cursus laat de betaling van het overeengekomen cursusgeld onverlet.

b) Is de cursist(e) in verzuim dan is het cursusgeld ineens en ten volle opeisbaar en is Studio Diversity  gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering hiervan over te gaan. Alle daaraan verbonden (buitengerechtelijke) incassokosten komen in dat geval voor rekening van de cursist(e).

c) Over de tijd dat de cursist(e) met de betaling van het verschuldigde cursusgeld in verzuim is, is Studio Diversity  gerechtigd een rente in rekening te brengen van 1% per maand.

3. Annuleren
a) Annuleren is alleen schriftelijk mogelijk voor aanvang van de cursus. Bij annuleren vooraf wordt ÈÈnderde van het cursusbedrag in rekening gebracht.

b) Bij annuleren na aanvang van de cursus wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.